Vedtægter

Vedtægter for Business Region Esbjerg

Download vedtægterne som pdf her, eller læs dem direkte herunder.

Baggrund
Bestyrelsen i Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) har truffet beslutning om at nedlægge SVUF og etablere Business Region Esbjerg (BRE) 1. januar 2017. BRE er et strategisk samarbejde mellem Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner. Ud over kommunerne indgår Esbjerg Erhvervsudvikling, Vækstråd Tønder og ProVarde i samarbejdet.

Igangværende og planlagte projekter videreføres alle i BRE regi, ligesom BRE overtager alle forpligtigelser i forhold til afsluttede og aktuelle projekter. Medarbejderne i SVUF virksomhedsoverdrages til EEU efter gældende regler. SVUFs egenkapital overføres til BRE.

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er Business Region Esbjerg (BRE)

Stk. 2.
BRE har sit hjemsted i Esbjerg Kommune

§ 2 Medlemsforhold
Stk. 1.
Medlemmerne er Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner.

Stk. 2.
Der er ikke tillagt medlemmerne eller andre særlige rettigheder

Stk. 3.
Medlemskredsen i BRE kan udvides efter godkendelse i medlemskommunerne

Stk.4.
Medlemskab af BRE forhindrer ikke medlemskab eller deltagelse i andre samarbejdsrelationer.

§ 3 Bidrag
Medlemsbidraget udgøres af et fast grundbeløb samt et beløb pr. indbygger. Medlemsbidraget reguleres årligt med den kommunale fremskrivningsprocent. Medlemsbidraget godkendes i medlemskommunerne

Medlemsbidraget indskydes af medlemmerne, jf. §2, stk. 1, i januar måned

§4 Formål
Foreningens formål er:

  • Erhvervs- og turismerettede vækst- og udviklingsaktiviteter, herunder projektansøgninger og projektgennemførelse, som er i fælles interesse og drives bedre i samarbejde end hver for sig
  • Bidrage til forbedring af rammevilkår for områdets erhvervs- og turismevirksomheder, bl.a. infrastruktur, arbejdskraft, internationalisering, tiltrækning og fastholdelse af uddannelsesinstitutioner, uddannelser og studerende
  • Politikudvikling og opmærksomhedsskabelse af bredere interesse i besluttende organer af internationalt, nationalt og regionalt niveau

§5 Bestyrelsen
Stk. 1.
BRE ledes af en bestyrelse

Stk. 2.
Bestyrelsen udgøres af borgmestre og bestyrelsesformænd for erhvervs- og turistorganisationerne i medlemskommunerne, samt yderligere 1 medlem fra erhverv eller turisme fra hver af medlemskommunerne udpeget af de lokale erhvervs- og turistorganisationer.

Herudover kan bestyrelsen selv beslutte at udpege medlemmer, der repræsenterer DI og LO.

Stk. 3.
Udpegede mellemmer vælges for en periode på max 2 år af gangen med mulighed for genudpegning. Udpegningen foretages af de respektive erhvervs- og turistorganisationer.

Stk. 4.
Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af foreningens anliggender. Direktionen varetager den daglige ledelse af foreningen, og skal iøvrigt følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver.

Stk. 5.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand

Stk. 6.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte tværkommunale advisory boards eksempelvis indenfor turisme og øvrigt erhverv.

Stk. 7.
Bestyrelsen mødes minimum fire gang årlig

Stk. 8.
BRE tegnes af formanden og næstformand i forening eller af formanden og direktionen i forening.

§6 Sekretariatet
BRE sekretariatsbetjenes af Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU), idet der oprettes et BRE sekretariat med adresse hos EEU. Medarbejderne i BRE sekretariatet ansættes i EEU. Direktøren i EEU er direktør for BRE. Dog ligger det primære ansvar for den tværgående indsats for turismen hos direktøren for ProVarde.

Der etableres et direktørforum bestående af de respektive direktører for erhvervs- og turismeorganisationerne. Direktørforum skal bl.a. lægge op til de opgaver, som BRE skal udføre jf. formålsparagraffen for BRE.

Der etableres kommunaldirektørforum med deltagelse af kommunaldirektørerne fra medlemskommunerne.

§7 Regnskab
Stk. 1.
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2.
Regnskabet revideres af kommunernes revisionsafdeling eller af en statsautoriseret revisor.

Stk. 3.
Regnskabet behandles i bestyrelsen og er offentligt tilgængeligt.

§8 Ydelser i øvrigt
Under hensynstagen til indgåede aftaler og regnskabsinstrukser er BRE berettiget til at opkræve hel eller delvis betaling for sine ydelser.

§9 Afstemningsregler
Beslutninger, der skal binde de enkelte medlemmer, skal være truffet i enighed.

§ 10 Vedtægtsændringer- ophævelse
Ændringer i eller ophævelse af vedtægterne kræver, at alle medlemmer er enige herom.

§ 11 Opløsning
Stk. 1.
Selskabet kan opløses med ét års varsel med ophør fra et regnskabsårs udløb, hvis medlemmerne er enige herom.

Stk. 2.
Ved foreningens opløsning skal foreningsformuen tilbagebetales de deltagende kommuner efter den fordelingsnøgle, der blev brugt ved den seneste fastsættelse af medlemsbidraget.

Kontakt

Susanne Nordenbæk

Direktør

T:

M: +45 29 38 08 39

Send mail

Erik Dam

Sekretariatsleder

T: +45 36 97 35 10

M: +45 53 34 23 59

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail